ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายเอกราช  เตชะกำภู 6/8 45 30/06/2014 2 8 1/2014 ลา
2 น.ส.ณัฐมล  เสนานนท์ 6/8 27 30/06/2014 2 8 1/2014 ขาด
3 นายอนันท์ดา  อุปจันโท 6/8 25 30/06/2014 2 8 1/2014 ขาด
4 นายวีระชน  วรวงษ์ 6/8 23 30/06/2014 2 8 1/2014 ขาด
5 น.ส.วนิดา  ดัชถุยาวัตร 6/8 17 30/06/2014 2 8 1/2014 ขาด
6 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 30/06/2014 2 8 1/2014 ขาด
7 นายเอกราช  เตชะกำภู 6/8 45 30/06/2014 4 7 1/2014 ลา
8 น.ส.วิรัลยุพา  มณีแผลงทวีชัย 6/8 29 30/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
9 น.ส.ธิราลักษณ์  อุนาศรี 6/8 28 30/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
10 น.ส.ทิศารัตน์  ไชยเสือ 6/8 22 30/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
11 น.ส.ณัฏฐพร  วงษ์พรม 6/8 14 30/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
12 นายจิรวัฒน์  เพชรตาด 6/8 3 30/06/2014 4 7 1/2014 ราชการ
13 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 23/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
14 นายวีระชน  วรวงษ์ 6/8 23 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
15 นายวินัย  พัวพัฒนพงศ์ 6/8 21 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
16 นายสิทธิชัย  ล้านบุญมี 6/8 18 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
17 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 19/06/2014 4 6 1/2014 ลา
18 น.ส.ปราณปริยา  ตลับเพชร 6/8 4 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
19 นายจิรวัฒน์  เพชรตาด 6/8 3 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
20 นายวุฒิชัย  อ้วนพรมมา 6/8 1 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
21 นายอนันท์ดา  อุปจันโท 6/8 25 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
22 นายวีระชน  วรวงษ์ 6/8 23 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
23 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
24 นายสหรัฐ  ยะโสธร 6/8 34 06/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
25 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 06/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
26 นายเอกราช  เตชะกำภู 6/8 45 05/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
27 นายสิทธิชัย  ล้านบุญมี 6/8 18 05/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
28 นายณัฐพล  สีดาเขียว 6/8 9 05/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
29 นายวีระชน  วรวงษ์ 6/8 23 02/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
30 นายวีระชน  วรวงษ์ 6/8 23 30/11/-0001 2 4 1/2014 ขาด
31 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 30/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
32 น.ส.สุธัญญา  วรรณพันธ์ 6/8 8 30/11/-0001 4 3 1/2014 ขาด
33 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 30/11/-0001 1 3 1/2014 ขาด
34 น.ส.จิดาภา  ไล่เขีย 6/8 35 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา
35 น.ส.อุไรรัตน์  หงษ์ชุมแพ 6/8 31 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา
36 น.ส.วิรัลยุพา  มณีแผลงทวีชัย 6/8 29 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา
37 น.ส.ธิราลักษณ์  อุนาศรี 6/8 28 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา
38 นายวินัย  พัวพัฒนพงศ์ 6/8 21 29/05/2014 4 3 1/2014 ราชการ
39 นายสิทธิชัย  ล้านบุญมี 6/8 18 29/05/2014 4 3 1/2014 ราชการ
40 น.ส.กัญญาณัฐ  แจ้งทาษ 6/8 16 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา
41 น.ส.ปราณปริยา  ตลับเพชร 6/8 4 29/05/2014 4 3 1/2014 ราชการ
42 นายจิรวัฒน์  เพชรตาด 6/8 3 29/05/2014 4 3 1/2014 ราชการ
43 นายวุฒิชัย  อ้วนพรมมา 6/8 1 29/05/2014 4 3 1/2014 ราชการ
44 น.ส.วนิดา  ดัชถุยาวัตร 6/8 17 29/05/2014 2 3 1/2014 ลา
45 น.ส.ณัฐชา  นะจะคูณ 6/8 20 28/05/2014 4 1 1/2014 ขาด
พิมพ์