ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายสุรพล  ถุงวิชา 6/7 41 04/07/2014 2 8 1/2014 ลา
2 น.ส.เกศินี  เรืองเจริญ 6/7 42 13/06/2014 2 5 1/2014 ลา
3 นายทศพล  ลาสอน 6/7 37 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
4 นายทศพล  ลาสอน 6/7 37 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
5 นายชญานิน  บุญประคม 6/7 11 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
6 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
7 น.ส.มาริสา  ถิ่นถาน 6/7 20 04/06/2014 3 4 1/2014 ลา
8 น.ส.จารุวรรณ  ชัยบาง 6/7 14 04/06/2014 3 4 1/2014 ลา ไปงานศพญาติ
9 น.ส.มาริสา  ถิ่นถาน 6/7 20 04/06/2014 4 4 1/2014 ลา
10 น.ส.จารุวรรณ  ชัยบาง 6/7 14 04/06/2014 4 4 1/2014 ลา งานศพ
11 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 02/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
12 นายทศพล  ลาสอน 6/7 37 30/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
13 นายชญานิน  บุญประคม 6/7 11 30/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
14 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 30/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
15 นายนฤบดี  ถนอมเงิน 6/7 16 30/05/2014 2 3 1/2014 ลา
16 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 30/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
17 น.ส.อารีย์รักษ์  เหล่าพิเดช 6/7 3 30/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
18 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
19 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 28/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
20 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 28/05/2014 3 2 1/2014 ขาด
พิมพ์