ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ศิริขวัญ  ศรีโยธา 6/6 41 19/06/2014 5 6 1/2014 ลา
2 นายเชวง  เชวงโชติ 6/6 38 19/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
3 น.ส.นุชรัตน์  จันทเสนา 6/6 37 19/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
4 นายภคเชนทร์  บางขุนทด 6/6 19 19/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
5 นายธนกฤต  พุทสะท้าน 6/6 18 19/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
6 นายเกษมสันต์  จวบโชค 6/6 12 19/06/2014 5 6 1/2014 ลา
7 นายวัชรพร  อักษร 6/6 6 19/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
8 น.ส.ศิริขวัญ  ศรีโยธา 6/6 41 19/06/2014 6 6 1/2014 ลา
9 นายเชวง  เชวงโชติ 6/6 38 19/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
10 น.ส.นุชรัตน์  จันทเสนา 6/6 37 19/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
11 นายภคเชนทร์  บางขุนทด 6/6 19 19/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
12 นายธนกฤต  พุทสะท้าน 6/6 18 19/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
13 นายเกษมสันต์  จวบโชค 6/6 12 19/06/2014 6 6 1/2014 ลา
14 นายวัชรพร  อักษร 6/6 6 19/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
15 นายเชวง  เชวงโชติ 6/6 38 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
16 นายภคเชนทร์  บางขุนทด 6/6 19 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
17 นายธนกฤต  พุทสะท้าน 6/6 18 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
18 นายวัชรพร  อักษร 6/6 6 18/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
19 น.ส.อาธิติญา  พาทองนาค 6/6 23 05/06/2014 6 4 1/2014 ลา
20 น.ส.อาธิติญา  พาทองนาค 6/6 23 05/06/2014 5 4 1/2014 ลา
21 น.ส.อุ่นเรือน  ประวันเนา 6/6 42 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
22 น.ส.ศิริขวัญ  ศรีโยธา 6/6 41 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
23 น.ส.เจนรินทร์  สุขสุทธิ์ 6/6 39 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
24 นายเชวง  เชวงโชติ 6/6 38 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
25 นายดนุพล  อมยิ้ม 6/6 36 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
26 นายปรัชญกร  จำปีสี 6/6 35 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
27 นายสาธิต  อุตสวงศ์ 6/6 32 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
28 นายอาทิตย์  ทองมูล 6/6 31 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
29 น.ส.ชนิตา  เปลี่ยนผึ้ง 6/6 28 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
30 น.ส.ฟ้ารุ่ง  ขวัญดี 6/6 27 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
31 นายปัณณธร  เชื้อป้อง 6/6 26 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
32 นายภูวดล  เจียงภูเขียว 6/6 25 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
33 นายวณัฐพงศ์  คำอุดม 6/6 24 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
34 น.ส.อาธิติญา  พาทองนาค 6/6 23 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
35 นายธนกฤต  พุทสะท้าน 6/6 18 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
36 น.ส.อรญา  อยู่ทน 6/6 13 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
37 นายเกษมสันต์  จวบโชค 6/6 12 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
38 น.ส.ปาริฉัตร  ปลื้มบุญ 6/6 10 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
39 นายวัชรพร  อักษร 6/6 6 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
40 นายณัฐพล  พัฒโนทัย 6/6 4 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
41 น.ส.ปาริชาติ  ถามูลแสน 6/6 1 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
42 นายเชวง  เชวงโชติ 6/6 38 29/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
43 นายภคเชนทร์  บางขุนทด 6/6 19 29/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
44 นายธนกฤต  พุทสะท้าน 6/6 18 29/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
45 นายวัชรพร  อักษร 6/6 6 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
พิมพ์