ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.สุภัทรา  หนุนทันเจริญ 6/4 40 20/06/2014 2 6 1/2014 ลา
2 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 20/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
3 นายสุชาตรี  ศรีพรมมา 6/4 16 20/06/2014 2 6 1/2014 ลา
4 นายพงศกร  กันหาเรียง 6/4 14 20/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
5 น.ส.สุตาภัทร  ตุ้มมี 6/4 10 20/06/2014 2 6 1/2014 ลา
6 น.ส.ธนาภรณ์  คำภา 6/4 6 20/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
7 น.ส.บุศรินทร์  ปลื้มใจ 6/4 5 20/06/2014 2 6 1/2014 ลา
8 นายวัชรพล  กันหาเรียง 6/4 3 20/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
9 น.ส.ปลื้มฤดี  ทินบุตร 6/4 2 20/06/2014 2 6 1/2014 ลา
10 น.ส.ศุทธินี  เพชรเสถียร 6/4 1 20/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
11 น.ส.สุภัทรา  หนุนทันเจริญ 6/4 40 19/06/2014 2 6 1/2014 ลา
12 น.ส.ศิริวรรณ  ไพรเขียว 6/4 35 19/06/2014 2 6 1/2014 ลา
13 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
14 น.ส.ช่อผกา  ฝาชัยภูมิ 6/4 17 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
15 นายสุชาตรี  ศรีพรมมา 6/4 16 19/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
16 นายพงศกร  กันหาเรียง 6/4 14 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
17 น.ส.แคทรียา  พงษ์สวัสดิ์ 6/4 13 19/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
18 นายภามณัฐ  ทีนะกุล 6/4 11 19/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
19 น.ส.สุตาภัทร  ตุ้มมี 6/4 10 19/06/2014 2 6 1/2014 ลา
20 นายวัชรพล  กันหาเรียง 6/4 3 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
21 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 18/06/2014 7 6 1/2014 ราชการ
22 น.ส.ช่อผกา  ฝาชัยภูมิ 6/4 17 18/06/2014 7 6 1/2014 ราชการ
23 นายภามณัฐ  ทีนะกุล 6/4 11 18/06/2014 7 6 1/2014 ขาด
24 น.ส.ทักษพร  ศรีสุด 6/4 33 04/06/2014 7 4 1/2014 ลา
25 น.ส.ศิริวรรณ  ไพรเขียว 6/4 35 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
26 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
27 นายพงศกร  กันหาเรียง 6/4 14 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
28 น.ส.แคทรียา  พงษ์สวัสดิ์ 6/4 13 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
29 น.ส.บุศรินทร์  ปลื้มใจ 6/4 5 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
30 น.ส.ปลื้มฤดี  ทินบุตร 6/4 2 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
31 นายณัฐวุฒิ  ตู้ดี 6/4 43 03/06/2014 1 4 1/2014 ลา
32 น.ส.อภิสรา  สุพรรณ์ 6/4 36 03/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
33 นายภามณัฐ  ทีนะกุล 6/4 11 03/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
34 น.ส.บุศรินทร์  ปลื้มใจ 6/4 5 03/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
35 นายวัชรพล  กันหาเรียง 6/4 3 03/06/2014 1 4 1/2014 ลา
36 น.ส.ปลื้มฤดี  ทินบุตร 6/4 2 03/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
37 น.ส.กุลณัฐ  บรรเจิด 6/4 45 30/05/2014 2 3 1/2014 ลา
38 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 30/05/2014 2 3 1/2014 ราชการ
39 นายพงศกร  กันหาเรียง 6/4 14 30/05/2014 2 3 1/2014 ราชการ
40 น.ส.บุศรินทร์  ปลื้มใจ 6/4 5 30/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
41 น.ส.ปลื้มฤดี  ทินบุตร 6/4 2 30/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
42 น.ส.อภิสรา  สุพรรณ์ 6/4 36 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
43 น.ส.ณัฐณิชา  เดชพรม 6/4 28 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
44 นายสุชาตรี  ศรีพรมมา 6/4 16 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
45 น.ส.แคทรียา  พงษ์สวัสดิ์ 6/4 13 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์