ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.พรรณเพียงเดือน  สุขทรัพย์กวิน 6/3 46 04/07/2014 5 8 1/2014 ลา
2 นายพงศ์ปณต  ใจดี 6/3 42 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
3 น.ส.จุฑารัตน์  คำถิน 6/3 38 04/07/2014 5 8 1/2014 ลา
4 นายภูสิทธิ  โพธิ์นรินทร์ 6/3 31 04/07/2014 5 8 1/2014 ราชการ
5 นายเทวินทร์  แพ่งศรีสาร 6/3 29 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
6 นายสุทธิศักดิ์  สุระเสน 6/3 28 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
7 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
8 น.ส.พรไพลิน  พันซ้าย 6/3 5 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
9 นายกานต์ณพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์ 6/3 4 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
10 น.ส.สุวิมล  ทันศึก 6/3 18 26/06/2014 5 7 1/2014 ลา
11 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 26/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
12 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด ออก
13 น.ส.สุวิมล  ทันศึก 6/3 18 26/06/2014 4 7 1/2014 ลา
14 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
15 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 26/06/2014 3 7 1/2014 ขาด ออก
16 น.ส.สุวิมล  ทันศึก 6/3 18 26/06/2014 3 7 1/2014 ลา
17 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 26/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
18 นายภูสิทธิ  โพธิ์นรินทร์ 6/3 31 20/06/2014 3 6 1/2014 ลา
19 นายศิริเวศ  ศรีสิทธิประภา 6/3 20 20/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
20 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 20/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
21 น.ส.รุ่งนภา  แทนหา 6/3 13 20/06/2014 3 6 1/2014 ลา
22 น.ส.จุฑารัตน์  คำถิน 6/3 38 19/06/2014 4 6 1/2014 ลา
23 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 19/06/2014 4 6 1/2014 ขาด ออก
24 นายสุทธิศักดิ์  สุระเสน 6/3 28 19/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
25 น.ส.ภาวิณี  เกิดคุ้ม 6/3 19 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
26 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 19/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
27 น.ส.จุฑารัตน์  คำถิน 6/3 38 19/06/2014 3 6 1/2014 ลา
28 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด ออก
29 นายสุทธิศักดิ์  สุระเสน 6/3 28 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
30 นายศิริเวศ  ศรีสิทธิประภา 6/3 20 19/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
31 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
32 นายกิตติพงษ์  คำนึง 6/3 45 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
33 นายมานะชัย  กัญญาโภค 6/3 44 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
34 นายสุรชาติ  วรรณโคตร 6/3 43 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
35 นายคมกฤษ  พรมจันทร์ 6/3 41 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
36 นายภานุวัฒน์  นาคูณ 6/3 40 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
37 น.ส.จุฑารัตน์  คำถิน 6/3 38 18/06/2014 5 6 1/2014 ลา
38 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 18/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
39 นายธนกร  คำอาจ 6/3 35 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
40 นายภูสิทธิ  โพธิ์นรินทร์ 6/3 31 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
41 นายสุทธิศักดิ์  สุระเสน 6/3 28 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
42 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 18/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
43 น.ส.กัญจนา  ศรีมงคล 6/3 14 18/06/2014 5 6 1/2014 ลา
44 นายภัทรเกียรติ  จิระสถิตย์ 6/3 7 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
45 นายกานต์ณพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์ 6/3 4 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
พิมพ์