ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายศราวุธ  พิมพา 6/2 35 24/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
2 นายณัฐพล  เกษมาลา 6/2 29 24/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
3 นายปริญญา  เหนือภูเม็ง 6/2 23 24/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
4 นายณัฐดนัย  เวียงเหล็ก 6/2 6 24/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
5 นายกฤตยชญ์  คงคาหลวง 6/2 5 24/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
6 นายธีรวิทย์  แรกเรียน 6/2 37 17/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
7 นายปฏิภาณ  คำผาย 6/2 36 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
8 นายณัฐพล  เกษมาลา 6/2 29 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
9 นายปริญญา  เหนือภูเม็ง 6/2 23 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
10 นายณัฐดนัย  เวียงเหล็ก 6/2 6 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
11 นายกฤตยชญ์  คงคาหลวง 6/2 5 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
12 นายปฏิภาณ  คำผาย 6/2 36 04/06/2014 1 4 1/2014 ราชการ
13 นายศราวุธ  พิมพา 6/2 35 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
14 นายณัฐพล  เกษมาลา 6/2 29 04/06/2014 1 4 1/2014 ราชการ
15 นายวรพล  รังศิริรักษ์ 6/2 27 04/06/2014 1 4 1/2014 ราชการ
16 นายวงศธร  พุทธาศรี 6/2 24 04/06/2014 1 4 1/2014 ราชการ
17 นายปริญญา  เหนือภูเม็ง 6/2 23 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
18 นายวีรชน  ฉลาดเขียว 6/2 14 03/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
19 นายปฏิภาณ  คำผาย 6/2 36 30/05/2014 5 3 1/2014 ราชการ
20 นายณัฐพล  เกษมาลา 6/2 29 30/05/2014 5 3 1/2014 ราชการ
21 นายวรพล  รังศิริรักษ์ 6/2 27 30/05/2014 5 3 1/2014 ราชการ
22 น.ส.สโรชา  ธรพิสิงห์ 6/2 43 29/05/2014 3 1 1/2014 ขาด
23 นายธีรวิทย์  แรกเรียน 6/2 37 29/05/2014 3 1 1/2014 ขาด
24 น.ส.กรกนก  ชาติเพียร 6/2 42 29/05/2014 3 3 1/2014 ลา
25 น.ส.ธิดาชนก  บุญมา 6/2 7 29/05/2014 3 3 1/2014 ลา
26 น.ส.กรกนก  ชาติเพียร 6/2 42 29/05/2014 5 2 1/2014 ขาด
27 น.ส.กรกนก  ชาติเพียร 6/2 42 29/05/2014 3 2 1/2014 ขาด
28 นายปฏิภาณ  คำผาย 6/2 36 28/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
29 นายณัฐพล  เกษมาลา 6/2 29 28/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
30 นายวรพล  รังศิริรักษ์ 6/2 27 28/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
พิมพ์