ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.อัจฉริยา  สุวรรณสังข์ 6/14 8 23/06/2014 5 7 1/2014 ลา
2 นายชนทัช  อรรถาเศรษฐ์ 6/14 14 19/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
3 น.ส.อัจฉริยา  สุวรรณสังข์ 6/14 8 19/06/2014 3 6 1/2014 ลา
4 นายพิชยากรณ์  สุขคำ 6/14 22 10/06/2014 8 5 1/2014 ขาด
5 น.ส.ปภานัน  เผียงสูงเนิน 6/14 21 10/06/2014 8 5 1/2014 ขาด
6 น.ส.ศุภรัตน์  ทรัพย์อวยสุข 6/14 17 10/06/2014 8 5 1/2014 ขาด
7 น.ส.นัทธิรา  ล้านคำ 6/14 20 05/06/2014 3 4 1/2014 ลา
8 น.ส.นัทธิรา  ล้านคำ 6/14 20 03/06/2014 4 4 1/2014 ลา
9 น.ส.ณัฏฐธิดา  สองสียนต์ 6/14 10 03/06/2014 4 4 1/2014 ลา
10 น.ส.นุจรินทร์  เหล่าสมบัติ 6/14 4 03/06/2014 4 4 1/2014 ลา
11 นายพิชยากรณ์  สุขคำ 6/14 22 29/05/2014 5 3 1/2014 ราชการ
พิมพ์