ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.กัญยารัตน์  คงกะเรียน 6/10 39 10/06/2014 6 5 1/2014 ลา
2 น.ส.กนกวรรณ  พบขุนทด 6/10 36 10/06/2014 6 5 1/2014 ลา
3 น.ส.ศิริขวัญ  เตศิริ 6/10 25 10/06/2014 6 5 1/2014 ลา
4 น.ส.ยุวรรณดา  สมวงษา 6/10 7 10/06/2014 6 5 1/2014 ลา
5 น.ส.กมลวรรณ  บูรณะบัญญัติ 6/10 5 10/06/2014 6 5 1/2014 ลา
6 นายภาณุสิทธิ์  เป๊ะชาญ 6/10 26 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
7 นายภาณุสิทธิ์  เป๊ะชาญ 6/10 26 04/06/2014 4 2 1/2014 ขาด
8 น.ส.กนกวรรณ  พบขุนทด 6/10 36 05/06/2014 3 3 1/2014 ลา
9 นายอนุชิต  ทิพรักษ์ 6/10 33 05/06/2014 3 3 1/2014 ขาด
10 นายชิณพงศ์  แข่งขัน 6/10 29 05/06/2014 3 3 1/2014 ขาด
11 นายภาณุพงศ์  สุวรรณ 6/10 11 05/06/2014 3 3 1/2014 ลา
12 นายอภิวัฒน์  พันสี 6/10 10 05/06/2014 3 3 1/2014 ขาด
13 นายณัฐพล  คงสวัสดิ์ 6/10 1 05/06/2014 3 3 1/2014 ขาด
14 น.ส.มิตรภาพ  คำภู 6/10 41 29/05/2014 3 2 1/2014 ขาด
15 น.ส.ศิรินันท์  ปันเขียว 6/10 34 03/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
16 น.ส.จอมขวัญ  พฤกษาหอม 6/10 32 03/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
17 น.ส.อิสริยา  ผางจันทร์ดา 6/10 14 03/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
18 นายชิณพงศ์  แข่งขัน 6/10 29 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
19 นายอภิวัฒน์  พันสี 6/10 10 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
20 นายณัฐพล  คงสวัสดิ์ 6/10 1 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
21 นายกมลวัฒน์  ลิ้มติยะกุล 6/10 20 28/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
22 นายชุติพนธ์  บัวโนนแดง 6/10 16 28/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
พิมพ์