ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.วรินทร  ศรีสิทธิ์ 6/1 43 01/07/2014 6 8 1/2014 ลา
2 นายสุภัทร  ปณิธานะรักษ์ 6/1 17 16/06/2014 7 6 1/2014 ลา
3 น.ส.ปรางตะวัน  เจริญเกียรติ 6/1 23 10/06/2014 2 5 1/2014 ลา
4 นายจักรินทร์วัชร์  เจนรังสรรค์ 6/1 42 04/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
5 น.ส.คณิติน  คลังชำนาญ 6/1 39 04/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
6 น.ส.กนกวรรณ  ประจำม่วง 6/1 13 04/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
7 น.ส.ฐิติรัตน์  นพแก้ว 6/1 10 04/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
8 น.ส.ธัญชนกพร  สุวรรณสิงห์ 6/1 3 04/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
9 น.ส.ปริญญา  สมีดี 6/1 28 02/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
10 น.ส.ศุภกาญจน์  อ้วนผุย 6/1 30 30/05/2014 4 3 1/2014 ลา
11 น.ส.ศุภกาญจน์  อ้วนผุย 6/1 30 29/05/2014 1 3 1/2014 ลา
12 น.ส.คณิติน  คลังชำนาญ 6/1 39 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
13 น.ส.กนกวรรณ  ประจำม่วง 6/1 13 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
14 น.ส.ฐิติรัตน์  นพแก้ว 6/1 10 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
15 น.ส.ธัญชนกพร  สุวรรณสิงห์ 6/1 3 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
16 น.ส.ภัทราวรรณ  เจ็กภูเขียว 6/1 24 26/05/2014 7 3 1/2014 ลา
พิมพ์