ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.รุจิรา  อนุพันธ์ 5/9 30 23/06/2014 3 7 1/2014 ลา
2 น.ส.ญาณี  สุทธิไชยา 5/9 1 23/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
3 นายพันธกานต์  คงสามสี 5/9 48 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
4 นายเขษมศักดิ์  ฟักเงิน 5/9 20 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
5 นายณัฐวัฒน์  ทองเทียม 5/9 10 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
6 นายอภิชัย  ภูดักด่าน 5/9 7 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
7 นายเมธาวุธ  พิชัย 5/9 6 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
8 นายโฆษิต  พลจอหอ 5/9 2 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
9 น.ส.ญาณี  สุทธิไชยา 5/9 1 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด ลาออก
10 นายพันธกานต์  คงสามสี 5/9 48 13/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
11 นายณัฐวัฒน์  อินมีฤทธิ์ 5/9 21 13/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
12 น.ส.ญาณี  สุทธิไชยา 5/9 1 13/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
13 นายณัฐวัฒน์  อินมีฤทธิ์ 5/9 21 16/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
14 น.ส.ญาณี  สุทธิไชยา 5/9 1 16/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
15 นายอดุลวิทย์  สอนกลาง 5/9 24 13/06/2014 5 5 1/2014 ขาด ออก
16 นายณัฐวัฒน์  อินมีฤทธิ์ 5/9 21 13/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
17 นายคณิศร  สำราญวงษ์ 5/9 12 13/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
18 นายณัฐวัฒน์  ทองเทียม 5/9 10 13/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
19 นายอภิชัย  ภูดักด่าน 5/9 7 13/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
20 นายเมธาวุธ  พิชัย 5/9 6 13/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
21 น.ส.ญาณี  สุทธิไชยา 5/9 1 13/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
22 น.ส.อรพรรณ  แข็งแอ 5/9 33 09/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
23 นายณัฐวัฒน์  อินมีฤทธิ์ 5/9 21 09/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
24 น.ส.ญาณี  สุทธิไชยา 5/9 1 09/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
25 นายพันธกานต์  คงสามสี 5/9 48 06/06/2014 5 4 1/2014 ลา
26 นายณัฐวัฒน์  อินมีฤทธิ์ 5/9 21 06/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
27 นายพันธกานต์  คงสามสี 5/9 48 06/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
28 นายณัฐวัฒน์  อินมีฤทธิ์ 5/9 21 06/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
29 นายคณิศร  สำราญวงษ์ 5/9 12 06/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
30 น.ส.ญาณี  สุทธิไชยา 5/9 1 06/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
31 นายพันธกานต์  คงสามสี 5/9 48 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
32 นายอดุลวิทย์  สอนกลาง 5/9 24 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
33 นายณัฐวัฒน์  อินมีฤทธิ์ 5/9 21 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
34 นายคณิศร  สำราญวงษ์ 5/9 12 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
35 น.ส.ญาณี  สุทธิไชยา 5/9 1 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
36 นายณัฐวัฒน์  อินมีฤทธิ์ 5/9 21 02/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
37 นายณัฐวัฒน์  ทองเทียม 5/9 10 02/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
38 นายอภิชัย  ภูดักด่าน 5/9 7 02/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
39 นายเมธาวุธ  พิชัย 5/9 6 02/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
40 น.ส.ญาณี  สุทธิไชยา 5/9 1 02/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
41 นายพันธกานต์  คงสามสี 5/9 48 03/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
42 น.ส.อรกมล  น้อยนา 5/9 27 03/06/2014 4 4 1/2014 ขาด ออก
43 นายอดุลวิทย์  สอนกลาง 5/9 24 03/06/2014 4 4 1/2014 ขาด ออก
44 น.ส.สุดาทิพย์  เมืองตะ 5/9 22 03/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
45 นายณัฐวัฒน์  อินมีฤทธิ์ 5/9 21 03/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
พิมพ์