ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 10/11/2014 1 3 2/2014 ขาด
2 นายพัฒธวี  กองศรี 5/6 40 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
3 นายอนุกูล  ก้อนทอง 5/6 39 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
4 นายนที  จำปาแก้ว 5/6 36 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
5 น.ส.จิรธิกานต์  พิมพ์ศรี 5/6 20 03/11/2014 1 3 2/2014 ลา
6 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 03/11/2014 1 3 2/2014 ลา
7 น.ส.ธนาพร  สิงห์ชา 5/6 15 03/11/2014 1 3 2/2014 ลา
8 นายธนากร  โม้รักษา 5/6 5 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
9 นายมานพ  ขมโคกกรวด 5/6 4 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
10 นายพีรพรรณ  สีเหลืองนอก 5/6 3 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
11 น.ส.พัชราวรรณ  แวงอุบล 5/6 1 03/11/2014 1 3 2/2014 ลา
12 นายพัฒธวี  กองศรี 5/6 40 17/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
13 นายอนุกูล  ก้อนทอง 5/6 39 17/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
14 นายธนากร  โม้รักษา 5/6 5 17/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
15 นายพีรพรรณ  สีเหลืองนอก 5/6 3 17/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
16 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 17/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
17 น.ส.ศิริวรรณ  สุขเกษม 5/6 34 13/06/2014 3 5 1/2014 ลา
18 น.ส.โชติรส  หญ้างวงช้าง 5/6 33 13/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
19 น.ส.จิรธิกานต์  พิมพ์ศรี 5/6 20 13/06/2014 3 5 1/2014 ลา
20 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 13/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
21 นายพีรพรรณ  สีเหลืองนอก 5/6 3 09/06/2014 5 5 1/2014 ราชการ
22 น.ส.ศิริวรรณ  สุขเกษม 5/6 34 06/06/2014 6 4 1/2014 ลา
23 น.ส.จิราภรณ์  นาคเจริญ 5/6 19 06/06/2014 6 4 1/2014 ลา
24 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 06/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
25 นายกิตติศักดิ์  นาสุรีย์ 5/6 37 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
26 นายยุทธพิชัย  จันทร์คงช่วย 5/6 24 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
27 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
28 น.ส.ณฐวดี  บัวภูเขียว 5/6 10 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
29 น.ส.พัชราวรรณ  แวงอุบล 5/6 1 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
30 น.ส.ศิริวรรณ  สุขเกษม 5/6 34 06/06/2014 3 4 1/2014 ลา
31 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 06/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
32 น.ส.จิรธิกานต์  พิมพ์ศรี 5/6 20 02/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
33 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 30/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
34 น.ส.จิราภรณ์  นาคเจริญ 5/6 19 30/05/2014 3 3 1/2014 ลา
35 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 30/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
36 น.ส.จิรธิกานต์  พิมพ์ศรี 5/6 20 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
37 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
38 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 27/05/2014 4 3 1/2014 ลา
39 น.ส.สุตาภัทร  ปติตังโค 5/6 26 27/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
40 นายทรงกลด  อาจปา 5/6 17 27/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
41 น.ส.เมธาพร  ภูหนองโอง 5/6 30 27/05/2014 4 2 1/2014 ลา
42 น.ส.จิรธิกานต์  พิมพ์ศรี 5/6 20 27/05/2014 4 2 1/2014 ขาด
43 น.ส.จิราภรณ์  นาคเจริญ 5/6 19 27/05/2014 4 2 1/2014 ขาด
44 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 27/05/2014 4 2 1/2014 ขาด
45 นายพศวัต  หมวดโพธิ์กลาง 5/6 9 27/05/2014 4 2 1/2014 ขาด
พิมพ์