ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.อภิวรรณ  ใจประนพ 5/5 40 18/06/2014 1 6 1/2014 ลา
2 นายจิรพันธ์  โชคเจริญไพศาล 5/5 19 18/06/2014 1 6 1/2014 ลา
3 น.ส.วิชุดา  ขวัญถาวร 5/5 15 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
4 น.ส.ปลายกะรัต  เทพา 5/5 14 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
5 นายศักรินทร์  ยอดแก้ว 5/5 38 17/06/2014 1 6 1/2014 ลา
6 นายสุธีร์  พระภูมี 5/5 8 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
7 นายปิติพงษ์  พงภักดิ์ 5/5 6 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
8 นายสุธีร์  พระภูมี 5/5 8 10/06/2014 1 5 1/2014 ลา
9 นายปิติพงษ์  พงภักดิ์ 5/5 6 10/06/2014 1 5 1/2014 ลา
10 น.ส.พิจิตรา  ผลจันทร์ 5/5 2 10/06/2014 1 5 1/2014 ลา
11 น.ส.วนารินทร์  เพ็งวงษา 5/5 37 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
12 นายธนโชติ  พลเขต 5/5 1 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
13 น.ส.ปลายกะรัต  เทพา 5/5 14 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
14 น.ส.วิชุดา  ขวัญถาวร 5/5 15 28/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
15 น.ส.วนารินทร์  เพ็งวงษา 5/5 37 28/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
16 น.ส.วิชุดา  ขวัญถาวร 5/5 15 28/05/2014 7 3 1/2014 ลา ปวดท้อง
17 นายสุธีร์  พระภูมี 5/5 8 28/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
18 นายปิติพงษ์  พงภักดิ์ 5/5 6 28/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
19 นายทัศนะ  แพงไทย 5/5 31 28/05/2014 7 2 1/2014 ลา
20 นายธนายุทธ  โถปั้น 5/5 30 28/05/2014 7 2 1/2014 ลา
21 น.ส.วิชุดา  ขวัญถาวร 5/5 15 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
22 น.ส.ปลายกะรัต  เทพา 5/5 14 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
23 นายสุธีร์  พระภูมี 5/5 8 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
24 นายปิติพงษ์  พงภักดิ์ 5/5 6 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
25 น.ส.วิชุดา  ขวัญถาวร 5/5 15 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
26 น.ส.พลอยปภัส  พิสิษฐ์นราธร 5/5 36 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
27 น.ส.ณัฐรดา  สนธิสุข 5/5 20 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
28 นายภูเบศร์  แหไธสง 5/5 18 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
29 นายธนาวุฒิ  พระโบราณ 5/5 16 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
30 นายสุธีร์  พระภูมี 5/5 8 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
31 นายปิติพงษ์  พงภักดิ์ 5/5 6 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
พิมพ์