ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายณัฐรินทร์  ช่ออันชัน 5/4 33 10/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
2 น.ส.จักรีรัตน์  สามารถกุล 5/4 26 10/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
3 นายนันทวัฒน์  ดลประสบ 5/4 2 03/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
4 นายอนันตชัย  กรึงพุทธา 5/4 1 03/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
5 นายเอกวุมิ  ศรีรักษา 5/4 39 03/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
6 นายเอกวุมิ  ศรีรักษา 5/4 39 30/11/-0001 1 4 1/2014 ขาด
7 น.ส.จักรีรัตน์  สามารถกุล 5/4 26 30/11/-0001 1 4 1/2014 ขาด
8 นายธนกร  เจนรังสรรค์ 5/4 20 30/11/-0001 1 4 1/2014 ลา
9 นายอุดมพงษ์  กองแก้ว 5/4 6 30/11/-0001 1 4 1/2014 ขาด
10 นายเอกวุมิ  ศรีรักษา 5/4 39 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
11 นายชาญศิลป์  หาญปี 5/4 27 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
12 นายรชต  แตงพันธ์ 5/4 18 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
13 นายชาญณรงค์  แสนพุทธ 5/4 11 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
14 น.ส.เจนจิรา  อินทร์แขน 5/4 10 05/06/2014 6 4 1/2014 ลา
15 น.ส.วรินยุพา  เฟ คูเวนเบิร์ก 5/4 5 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
16 นายอนันตชัย  กรึงพุทธา 5/4 1 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
17 นายเอกวุมิ  ศรีรักษา 5/4 39 02/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
18 น.ส.จักรีรัตน์  สามารถกุล 5/4 26 02/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
19 นายธนกร  เจนรังสรรค์ 5/4 20 02/06/2014 1 4 1/2014 ลา
20 นายอุดมพงษ์  กองแก้ว 5/4 6 02/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
21 นายเอกวุมิ  ศรีรักษา 5/4 39 30/11/-0001 1 4 1/2014 ขาด
22 น.ส.จักรีรัตน์  สามารถกุล 5/4 26 30/11/-0001 1 4 1/2014 ขาด
23 นายธนกร  เจนรังสรรค์ 5/4 20 30/11/-0001 1 4 1/2014 ลา
24 นายอุดมพงษ์  กองแก้ว 5/4 6 30/11/-0001 1 4 1/2014 ขาด
25 น.ส.ศิวะลักษณ์  เสพรม 5/4 28 29/05/2014 1 3 1/2014 ราชการ
26 นายเอกวุมิ  ศรีรักษา 5/4 39 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
27 น.ส.ศิวะลักษณ์  เสพรม 5/4 28 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
28 นายเอกวุมิ  ศรีรักษา 5/4 39 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
29 นายอภิพัฒนชัย  แสงประเสริฐ 5/4 16 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
30 นายโดมินิค  กรืลลิ่ง 5/4 9 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
31 นายอดิศักดิ์  ชาลีเขียว 5/4 3 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
32 นายนันทวัฒน์  ดลประสบ 5/4 2 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
พิมพ์