ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 26/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
2 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 26/06/2014 7 3 1/2014 ราชการ
3 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 26/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
4 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 25/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
5 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 25/06/2014 7 3 1/2014 ราชการ
6 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 25/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
7 นายกฤษฎิ์  ศรีบอย 5/3 4 25/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
8 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 24/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
9 น.ส.ศรัญญา  สวัสดิ์รักษ์ 5/3 29 24/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
10 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 24/06/2014 7 3 1/2014 ราชการ
11 น.ส.ปวันรัตน์  ทรัพย์สมบัติ 5/3 18 24/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
12 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 24/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
13 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 24/06/2014 5 5 1/2014 ราชการ
14 น.ส.ปวันรัตน์  ทรัพย์สมบัติ 5/3 18 24/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
15 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 24/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
16 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
17 น.ส.ศิริภรณ์  โชติธนพานิช 5/3 27 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
18 นายจิราวัฒน์  รุจิระเรืองฤทธิ์ 5/3 26 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
19 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
20 น.ส.ปวันรัตน์  ทรัพย์สมบัติ 5/3 18 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
21 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
22 นายปณิธาน  ดีนาง 5/3 8 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
23 นายทศพร  บุตรสุรินทร์ 5/3 6 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
24 นายนิติพงษ์  จงหมวด 5/3 5 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
25 นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์ 5/3 3 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
26 นายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา 5/3 1 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
27 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
28 นายปณิธาน  ดีนาง 5/3 8 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
29 นายทศพร  บุตรสุรินทร์ 5/3 6 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
30 นายนิติพงษ์  จงหมวด 5/3 5 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
31 นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์ 5/3 3 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
32 นายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา 5/3 1 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
33 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
34 น.ส.ศิริภรณ์  โชติธนพานิช 5/3 27 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
35 นายจิราวัฒน์  รุจิระเรืองฤทธิ์ 5/3 26 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
36 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
37 นายปณิธาน  ดีนาง 5/3 8 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
38 นายทศพร  บุตรสุรินทร์ 5/3 6 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
39 นายนิติพงษ์  จงหมวด 5/3 5 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
40 นายกฤษฎิ์  ศรีบอย 5/3 4 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
41 นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์ 5/3 3 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
42 นายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา 5/3 1 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
43 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
44 น.ส.ศิริภรณ์  โชติธนพานิช 5/3 27 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
45 นายจิราวัฒน์  รุจิระเรืองฤทธิ์ 5/3 26 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
พิมพ์