ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.พัดชา  วรรณทุมมา 5/2 2 02/06/2014 7 4 1/2014 ลา
2 น.ส.นิลาวัลย์  สีล้าน 5/2 32 02/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
3 น.ส.ศรสวรรค์  โสวภาค 5/2 17 02/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
4 น.ส.ศิรินาถ  ฤทธิ์ฤดี 5/2 12 02/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
5 นายกมลเทพ  อักษรนู 5/2 1 02/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
6 น.ส.วราภรณ์  วงศ์ชู 5/2 6 09/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
7 นายธีรพล  รีชมรัตน์ 5/2 9 06/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
8 นายกมลเทพ  อักษรนู 5/2 1 06/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
9 น.ส.จันนภา  เพ็ชรโยธา 5/2 39 05/06/2014 4 4 1/2014 ลา
10 นายธีรพล  รีชมรัตน์ 5/2 9 05/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
11 นายกมลเทพ  อักษรนู 5/2 1 05/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
12 น.ส.สิรินยา  จอสูงเนิน 5/2 30 30/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
13 น.ส.พัดชา  วรรณทุมมา 5/2 2 30/05/2014 3 3 1/2014 ลา
14 น.ส.จันนภา  เพ็ชรโยธา 5/2 39 29/05/2014 1 3 1/2014 ลา
15 น.ส.สิรินยา  จอสูงเนิน 5/2 30 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
16 น.ส.พรรณพิชชา  เสิกภูเขียว 5/2 24 29/05/2014 1 3 1/2014 ลา
17 น.ส.วริศพร  แสนอินต๊ะ 5/2 15 29/05/2014 1 3 1/2014 ลา
18 น.ส.อมรรัตน์  จันลี 5/2 44 29/05/2014 6 3 1/2014 ลา
19 น.ส.สิรินยา  จอสูงเนิน 5/2 30 29/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
20 น.ส.พรรณพิชชา  เสิกภูเขียว 5/2 24 29/05/2014 6 3 1/2014 ลา
21 น.ส.จันนภา  เพ็ชรโยธา 5/2 39 29/05/2014 2 3 1/2014 ลา
22 น.ส.สิรินยา  จอสูงเนิน 5/2 30 29/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
23 น.ส.พรรณพิชชา  เสิกภูเขียว 5/2 24 29/05/2014 2 3 1/2014 ลา
24 น.ส.วริศพร  แสนอินต๊ะ 5/2 15 29/05/2014 2 3 1/2014 ลา
25 น.ส.ธารทิพย์  ใจเมตตา 5/2 45 29/05/2014 7 3 1/2014 ลา
26 น.ส.สุทธิกานต์  ศิริวารินทร์ 5/2 38 29/05/2014 7 3 1/2014 ลา
พิมพ์