ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ปิยะฉัตร  เกตุแก้ว 5/14 6 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ เข้าร่มอบรมผู้นำ
2 น.ส.ปิยะฉัตร  เกตุแก้ว 5/14 6 19/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ เข้าร่มอบรมผู้นำ
3 นายกิดากร  มูลไชย 5/14 15 02/06/2014 3 4 1/2014 ลา
4 น.ส.รุจิรารัตน์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ 5/14 10 02/06/2014 3 4 1/2014 ลา
5 น.ส.สุทธิวรรณ  วาสนะสถิตย์ 5/14 2 02/06/2014 3 4 1/2014 ลา
6 น.ส.กัญญาณัฐ  น้อยศรี 5/14 3 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
7 น.ส.สุดารัตน์  ศัตรูพินาศ 5/14 1 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
8 น.ส.กัญญาณัฐ  น้อยศรี 5/14 3 03/06/2014 8 4 1/2014 ขาด
9 น.ส.สุดารัตน์  ศัตรูพินาศ 5/14 1 03/06/2014 8 4 1/2014 ขาด
10 น.ส.ภิญญา  จิตวิเศษ 5/14 14 29/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
พิมพ์