ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายจิรานุวัฒน์  ทองมูล 5/1 8 24/06/2014 3 7 1/2014 ลา
2 น.ส.ชลกานต์  มุทุกัณฑ์ 5/1 5 17/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
3 น.ส.ศศิธร  แก้วน่าน 5/1 43 05/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
4 น.ส.นันทราภรณ์  มะละเหลือง 5/1 42 05/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
5 นายดนุรุต  ไกรยัง 5/1 41 05/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
6 นายวุฒิภูมิ  มวลชัยภูมิ 5/1 35 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
7 นายญณากร  ม่วงคุ้ม 5/1 30 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
8 น.ส.กัญธิกา  ปัทถาพงษ์ 5/1 27 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
9 น.ส.เสาวณี  เหลาชุมแพ 5/1 26 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
10 นายสุทธิราช  ชาญณรงค์ 5/1 23 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
11 นายปิยณัฐ  นามแดง 5/1 14 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
12 น.ส.ณัฐริกา  ประเสริฐสังข์ 5/1 13 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
13 น.ส.ธิดาภรณ์  พรมแพง 5/1 12 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
14 นายธนวัฒน์  ป่าลั่นทม 5/1 9 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
15 น.ส.ณัฐฐาศิริ  ลีลา 5/1 3 03/06/2014 2 4 1/2014 ลา
16 น.ส.ณัฐฐาศิริ  ลีลา 5/1 3 03/06/2014 1 4 1/2014 ลา
17 น.ส.นวรัตน์  จาดพุ่ม 5/1 18 29/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
18 นายพชรพุฒิ  ภครศักดิ์ชัย 5/1 31 28/05/2014 6 2 1/2014 ลา
พิมพ์