ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 29/07/2014 5 12 1/2014 ขาด
2 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 29/07/2014 4 12 1/2014 ขาด
3 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 08/07/2014 5 9 1/2014 ขาด
4 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 08/07/2014 5 9 1/2014 ขาด
5 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 08/07/2014 4 9 1/2014 ขาด
6 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 08/07/2014 4 9 1/2014 ขาด
7 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 02/07/2014 2 8 1/2014 ขาด
8 นายบดินทร์  นามไชย 4/9 33 01/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
9 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 01/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
10 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 01/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
11 นายกิตติวัฒน์  ชนะเวช 4/9 10 01/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
12 นายบดินทร์  นามไชย 4/9 33 01/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
13 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 01/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
14 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 01/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
15 นายกิตติวัฒน์  ชนะเวช 4/9 10 01/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
16 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 19/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
17 นายกิตติวัฒน์  ชนะเวช 4/9 10 17/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
18 นายชลสิทธิ์  แนวหล้า 4/9 3 18/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
19 นายชลสิทธิ์  แนวหล้า 4/9 3 18/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
20 น.ส.สิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์ 4/9 35 13/06/2014 3 5 1/2014 ลา
21 น.ส.สิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์ 4/9 35 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
22 น.ส.สิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์ 4/9 35 10/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
23 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
24 นายธณากร  ขำวุฒิ 4/9 9 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
25 นายธนชาติ  ชาติพหล 4/9 8 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
26 นายปางเทพ  เหล่าประเสริฐ 4/9 6 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
27 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
28 นายธณากร  ขำวุฒิ 4/9 9 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
29 นายธนชาติ  ชาติพหล 4/9 8 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
30 นายปางเทพ  เหล่าประเสริฐ 4/9 6 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
31 นายกิตติวัฒน์  ชนะเวช 4/9 10 17/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
32 นายกิตติวัฒน์  ชนะเวช 4/9 10 17/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
33 น.ส.สิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์ 4/9 35 13/06/2014 2 5 1/2014 ลา
34 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 10/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
35 น.ส.บุษยมาศ  จ้อยภูเขียว 4/9 17 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
36 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
37 นายสืบพงษ์  บุญยอด 4/9 25 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
38 นายชีวิน  ศรีสุข 4/9 23 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
39 นายจิรัฎฐ์  สร้างทรัพย์ 4/9 21 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
40 นายวัชรพงษ์  วรกิตติมาลี 4/9 20 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
41 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 03/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
42 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 03/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
43 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 03/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
44 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 03/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
45 น.ส.สิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์ 4/9 35 30/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
พิมพ์