ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายเฉลิมเกียรติ  เจริญทรัพย์ 4/8 16 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
2 นายอิศรา  มืดตา 4/8 4 18/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
3 นายภาณุ  ฝ้ายป่าน 4/8 9 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
4 นายนิติธร  ทองล้น 4/8 7 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
5 นายภาณุ  ฝ้ายป่าน 4/8 9 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
6 นายนิติธร  ทองล้น 4/8 7 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
7 นายภูมิพัฒน์  แซ่เอ็ง 4/8 10 10/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
8 น.ส.จิราภา  จันทร์เพ็ญ 4/8 8 03/06/2014 3 4 1/2014 ลา
9 น.ส.อนัญลักษณ์  น้อยธง 4/8 2 30/05/2014 6 3 1/2014 ลา
10 น.ส.กัญญาณัฐ  ธัญญาหาร 4/8 15 27/05/2014 1 2 1/2014 ลา ลาป่วย
11 น.ส.กัญญาณัฐ  ธัญญาหาร 4/8 15 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
12 น.ส.จุฬาลักษณ์  คำมูล 4/8 14 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
13 น.ส.อภัสรา  เจียงภูเขียว 4/8 12 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
พิมพ์