ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายพิพัฒน์พล  พรมเอี่ยม 4/7 22 26/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
2 นายพิพัฒน์พล  พรมเอี่ยม 4/7 22 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
3 นายวชิราช  สุรารักษ์ 4/7 12 19/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
4 น.ส.อนัญญา  จรรยา 4/7 4 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
5 นายกิตติพงษ์  เจริญวงษ์ 4/7 1 18/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
6 น.ส.อนัญญา  จรรยา 4/7 4 18/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
7 น.ส.ญาณิศา  แสนใจวุฒิ 4/7 3 13/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
8 น.ส.ญาณิศา  แสนใจวุฒิ 4/7 3 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
9 น.ส.ชลธร  มาตรมนตรี 4/7 14 10/06/2014 7 5 1/2014 ลา
10 น.ส.อนัญญา  จรรยา 4/7 4 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
11 น.ส.นันท์นลิน  ฉิมมานิตย์ 4/7 8 03/06/2014 6 4 1/2014 ลา
12 น.ส.นันท์นลิน  ฉิมมานิตย์ 4/7 8 03/06/2014 5 4 1/2014 ลา
13 น.ส.นันท์นลิน  ฉิมมานิตย์ 4/7 8 03/06/2014 4 4 1/2014 ลา
14 น.ส.อารียา  ขุนน้อย 4/7 19 27/05/2014 3 3 1/2014 ลา
15 น.ส.อารียา  ขุนน้อย 4/7 19 27/05/2014 2 3 1/2014 ลา
16 น.ส.อินทิรา  เจริญคุณ 4/7 9 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
พิมพ์