ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ธนภรณ์  บุญเสริม 4/6 4 15/08/2014 2 14 1/2014 ขาด
2 น.ส.ธนภรณ์  บุญเสริม 4/6 4 02/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
3 น.ส.มินตรา  ศรีทอง 4/6 3 25/06/2014 3 7 1/2014 ลา
4 น.ส.มินตรา  ศรีทอง 4/6 3 25/06/2014 2 7 1/2014 ลา
5 น.ส.มณีวรรณ  สุขเกษม 4/6 10 19/06/2014 5 6 1/2014 ลา
6 น.ส.มณีวรรณ  สุขเกษม 4/6 10 19/06/2014 4 6 1/2014 ลา
7 น.ส.จุฑามาศ  แซ่อึ้ง 4/6 7 18/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
8 น.ส.ฉัตรฑริกา  เอื้อเจริญกุล 4/6 20 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
9 น.ส.วรรณนิษา  แสงหาญ 4/6 17 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
10 น.ส.สุนิศา  มีพวก 4/6 11 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
11 น.ส.สุนิศา  มีพวก 4/6 11 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
12 นายอนุชา  ศิลาพิมพ์ 4/6 6 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
13 น.ส.สุนิศา  มีพวก 4/6 11 10/06/2014 3 5 1/2014 ลา
พิมพ์