ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ภาวิณี  เสิกภูเขียว 4/5 26 26/06/2014 3 7 1/2014 ลา
2 นายสุชาติ  ทรงสกุล 4/5 25 26/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
3 น.ส.ภาวิณี  เสิกภูเขียว 4/5 26 26/06/2014 2 7 1/2014 ลา
4 นายสุชาติ  ทรงสกุล 4/5 25 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
5 นายชนะชน  ราชเทียน 4/5 16 17/06/2014 7 7 1/2014 ลา
6 น.ส.ตติยา  วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 4/5 6 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
7 น.ส.ตติยา  วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 4/5 6 18/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
8 น.ส.กมลชนก  คำมูลมาตย์ 4/5 23 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
9 น.ส.วณิชฌา  ศรีบุญจันทร์ 4/5 11 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
10 น.ส.ปิยธิดา  อุรากุล 4/5 9 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
11 น.ส.วณิชฌา  ศรีบุญจันทร์ 4/5 11 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
12 น.ส.ปิยธิดา  อุรากุล 4/5 9 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
13 นายธีรธร  ประทุมพงษ์ 4/5 5 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
14 น.ส.ณัฐธิญา  นิระพันธ์ 4/5 1 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
15 น.ส.ตติยา  วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 4/5 6 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
16 นายอภิสิทธิ์  ศรีขัดเค้า 4/5 17 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
17 น.ส.กัลย์สุดา  ผ่อนสงเคราะห์ 4/5 8 30/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
18 น.ส.ดอกเหมย  ดอนตาเหล็ก 4/5 4 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์