ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายณัฐพล  ช่างเหล็ก 4/4 8 03/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
2 นายณัฐพล  ช่างเหล็ก 4/4 8 03/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
3 นายสิทธิพงษ์  ชาวเขียว 4/4 13 02/07/2014 2 8 1/2014 ขาด
4 นายสิทธิพงษ์  ชาวเขียว 4/4 13 19/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
5 นายไชยวัฒน์  อ่อนอภัย 4/4 18 16/06/2014 7 6 1/2014 ลา
6 นายภัทรภณ  คลังภูเขียว 4/4 5 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
7 น.ส.วชิราภรณ์  รถหามแห 4/4 2 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
8 นายธนดล  ฉายาวัฒนะ 4/4 19 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
9 นายสุภาชัย  โชคจันทึก 4/4 17 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
10 นายสิทธิพงษ์  ชาวเขียว 4/4 13 30/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
11 นายไชยวัฒน์  อ่อนอภัย 4/4 18 27/05/2014 7 3 1/2014 ลา ลาป่วย
12 น.ส.ภควดี  บุญเกิด 4/4 14 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
พิมพ์