ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.วิภาดา  ชื่นใจ 4/2 22 20/06/2014 3 7 1/2014 ราชการ
2 น.ส.วิภาดา  ชื่นใจ 4/2 22 19/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
3 น.ส.กาญจนา  ทัพซ้าย 4/2 2 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
4 น.ส.วิภาดา  ชื่นใจ 4/2 22 04/06/2014 2 4 1/2014 ลา
5 น.ส.วิภาดา  ชื่นใจ 4/2 22 04/06/2014 1 4 1/2014 ลา
6 น.ส.เกษศิรีนทร์  น้อยดี 4/2 11 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
7 น.ส.ณัฐริกา  จงสมชัย 4/2 4 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา ลาป่วย
8 น.ส.สิริพร  อ่อนใจ 4/2 23 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
พิมพ์