ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ทรรศนีย์  ทาขันทา 4/13 8 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
2 น.ส.ณิชากร  ขนชัยภูมิ 4/13 3 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
3 น.ส.ปวีณ์นุช  จิตอรุโณทัย 4/13 2 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
4 นายณัฐดนัย  แดงน้อย 4/13 1 02/06/2014 7 4 1/2014 ลา งานศพ
5 นายณัฐดนัย  แดงน้อย 4/13 1 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
6 น.ส.พัชรพร  นวดโอโลสกุล 4/13 14 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์