ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายพลวัฒน์  พรมมาวงษ์ 4/12 21 26/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
2 นายพลวัฒน์  พรมมาวงษ์ 4/12 21 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
3 นายพลวัฒน์  พรมมาวงษ์ 4/12 21 25/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
4 นายพลวัฒน์  พรมมาวงษ์ 4/12 21 25/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
5 น.ส.กวิตา  มายา 4/12 17 18/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
6 นายภาณุวัฒน์  แก้วใส 4/12 22 19/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
7 นายภาณุวัฒน์  แก้วใส 4/12 22 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
8 น.ส.ศศิธร  แซ่เล้า 4/12 6 13/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
9 นายณัฐฐิวุฒิ  มหาโภคัย 4/12 14 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
10 น.ส.ศศิธร  แซ่เล้า 4/12 6 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
11 นายพลวัฒน์  พรมมาวงษ์ 4/12 21 11/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
12 นายพลวัฒน์  พรมมาวงษ์ 4/12 21 11/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
13 น.ส.เสาวลักษณ์  เพียซ้าย 4/12 8 05/06/2014 4 4 1/2014 ลา
14 น.ส.เสาวลักษณ์  เพียซ้าย 4/12 8 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
15 นายพลวัฒน์  พรมมาวงษ์ 4/12 21 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด หนีเรียน
16 นายพลวัฒน์  พรมมาวงษ์ 4/12 21 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
17 นายพลวัฒน์  พรมมาวงษ์ 4/12 21 29/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์