ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายณภัทร  ประเสริฐสวัสดิ์ 4/11 7 30/07/2014 2 12 1/2014 ลา
2 นายณภัทร  ประเสริฐสวัสดิ์ 4/11 7 30/07/2014 1 12 1/2014 ลา
3 น.ส.เสาวลักษณ์  ตรีศรี 4/11 5 18/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
4 น.ส.กัญญารัตน์  ศรีอรัญ 4/11 17 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
5 น.ส.ณัฐริกา  โสดา 4/11 15 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
6 น.ส.ชนัญธิดา  พวงยอด 4/11 14 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
7 นายณภัทร  ประเสริฐสวัสดิ์ 4/11 7 11/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
8 นายณภัทร  ประเสริฐสวัสดิ์ 4/11 7 11/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
9 น.ส.ปิยฉัตร  จ้อยนุแสง 4/11 6 04/06/2014 2 4 1/2014 ลา
10 น.ส.ปิยฉัตร  จ้อยนุแสง 4/11 6 04/06/2014 1 4 1/2014 ลา
11 น.ส.ปิยฉัตร  จ้อยนุแสง 4/11 6 03/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
12 นายพุฒิชัย  เจริญวัย 4/11 2 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
13 น.ส.ณัฐริกา  โสดา 4/11 15 03/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
14 น.ส.ชนัญธิดา  พวงยอด 4/11 14 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
15 น.ส.มณฑิรา  มะลัยคำ 4/11 18 28/05/2014 6 2 1/2014 ขาด
16 นายพุฒิชัย  เจริญวัย 4/11 2 28/05/2014 7 3 1/2014 ลา
17 นายพุฒิชัย  เจริญวัย 4/11 2 28/05/2014 2 3 1/2014 ลา
18 นายพุฒิชัย  เจริญวัย 4/11 2 22/05/2014 6 2 1/2014 ลา
19 นายพุฒิชัย  เจริญวัย 4/11 2 22/05/2014 5 2 1/2014 ลา
20 น.ส.ชนัญธิดา  พวงยอด 4/11 14 16/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
พิมพ์