ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายอรรถพล  ลาปะ 4/10 11 02/07/2014 2 8 1/2014 ขาด
2 นายภูวดล  เอี่ยมอ่อง 4/10 10 02/07/2014 2 8 1/2014 ขาด
3 นายปริชญา  สัตนาโค 4/10 12 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
4 นายปริชญา  สัตนาโค 4/10 12 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
5 นายสหัสวรรษ  กาบิน 4/10 15 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
6 นายภูวดล  เอี่ยมอ่อง 4/10 10 12/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
7 นายศตวรรษ  สุริโย 4/10 9 12/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
8 นายจักรพงษ์  ประจันตะเสน 4/10 8 12/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
9 นายศตวรรษ  สุริโย 4/10 9 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
10 นายจักรพงษ์  ประจันตะเสน 4/10 8 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
11 นายธนธรณ์  ทองเทียม 4/10 13 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
12 นายภูวดล  เอี่ยมอ่อง 4/10 10 03/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
13 น.ส.สุภัทรา  ลาเพ็ง 4/10 5 30/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
14 นายศตวรรษ  สุริโย 4/10 9 26/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
15 น.ส.สุภัทรา  ลาเพ็ง 4/10 5 02/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
16 นายศตวรรษ  สุริโย 4/10 9 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
พิมพ์