ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.อภิญญา  นาคนชม 4/1 28 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
2 น.ส.อภิญญา  นาคนชม 4/1 28 18/06/2014 1 6 1/2014 ลา
3 น.ส.นภสร  จันทาตีด 4/1 13 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
4 น.ส.ศศิญาฎา  พรมสุบรรณ์ 4/1 12 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
5 น.ส.แพรววนิด  รัชชามณี 4/1 11 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
6 น.ส.ณัฐนิชา  กล้าพระจันทร์ 4/1 9 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
7 น.ส.วริศรา  สีหานาถ 4/1 8 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
8 น.ส.ทิพย์สุดา  ธรรมเจริญ 4/1 1 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ ฝึกระเบียบแถวเนตรนารี
9 น.ส.พัชรีภรณ์  ศรีหาวัตร 4/1 23 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
10 น.ส.นวรัตน์  นีละนนท์ 4/1 20 28/05/2014 2 3 1/2014 ลา
11 น.ส.ภัทชฎา  เกษจันทร์ 4/1 15 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์