ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ภรันยู  สุขใจ 3/9 47 13/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
2 ด.ช.ธนกร  หมื่นภูเขียว 3/9 40 13/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
3 ด.ญ.วริศรา  เฉลานอก 3/9 39 13/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
4 ด.ญ.วิภาวี  นาดี 3/9 38 09/06/2014 3 5 1/2014 ลา
5 ด.ช.ภรันยู  สุขใจ 3/9 47 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
6 ด.ช.ภรันยู  สุขใจ 3/9 47 06/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
7 ด.ช.ชนาธิป  วงษ์สินธุ์ 3/9 24 30/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
8 ด.ช.ทรงกรต  ทวีกุล 3/9 11 30/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
9 ด.ญ.ชลธิชา  ม่วงภูเขียว 3/9 15 26/05/2014 3 3 1/2014 ขาด ลาออก
10 ด.ญ.วรดา  วิลาศรี 3/9 4 26/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
11 ด.ญ.ชลธิชา  ม่วงภูเขียว 3/9 15 30/11/-0001 3 3 1/2014 ขาด ออก
12 ด.ญ.วรดา  วิลาศรี 3/9 4 26/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
พิมพ์