ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ปิติชนม์  ศิริสุรักษ์ 3/7 27 24/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
2 ด.ช.ตะวัน  บุบผาโท 3/7 21 24/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
3 ด.ญ.สุกัญญา  ไชยศรี 3/7 12 24/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
4 ด.ญ.ภิราภรณ์  ขัติฤกษ์ 3/7 3 24/06/2014 1 7 1/2014 ลา
5 ด.ช.ปิติชนม์  ศิริสุรักษ์ 3/7 27 23/06/2014 7 7 1/2014 ขาด
6 ด.ญ.สุกัญญา  ไชยศรี 3/7 12 23/06/2014 7 7 1/2014 ขาด
7 ด.ช.ฉัตรมงคล  รักขันแสง 3/7 34 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
8 ด.ช.ปิติชนม์  ศิริสุรักษ์ 3/7 27 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
9 ด.ญ.สุกัญญา  ไชยศรี 3/7 12 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
10 ด.ช.ธีรภัทร  ดวงมาลา 3/7 10 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
11 ด.ช.ฉัตรมงคล  รักขันแสง 3/7 34 16/06/2014 7 6 1/2014 ขาด
12 ด.ช.ปิติชนม์  ศิริสุรักษ์ 3/7 27 16/06/2014 7 6 1/2014 ขาด
13 ด.ญ.สุกัญญา  ไชยศรี 3/7 12 16/06/2014 7 6 1/2014 ขาด
14 ด.ช.ปิติชนม์  ศิริสุรักษ์ 3/7 27 13/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
15 ด.ญ.สุกัญญา  ไชยศรี 3/7 12 13/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
16 ด.ช.ธีรภัทร  ดวงมาลา 3/7 10 13/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
17 ด.ญ.นีรชา  ชาหนองหว้า 3/7 5 13/06/2014 4 5 1/2014 ลา
18 ด.ช.ศักดา  สาแจ้ง 3/7 44 16/06/2014 4 6 1/2014 ลา
19 ด.ญ.วิลาวัณย์  มุ่งเงิน 3/7 36 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
20 ด.ช.ฉัตรมงคล  รักขันแสง 3/7 34 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
21 ด.ช.ปิติชนม์  ศิริสุรักษ์ 3/7 27 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
22 ด.ญ.สุกัญญา  ไชยศรี 3/7 12 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
23 ด.ช.ฉัตรมงคล  รักขันแสง 3/7 34 17/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
24 ด.ช.ปิติชนม์  ศิริสุรักษ์ 3/7 27 17/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
25 ด.ช.ชุติพนธ์  บุญหล้า 3/7 13 17/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
26 ด.ช.ปิติชนม์  ศิริสุรักษ์ 3/7 27 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
27 ด.ญ.สุกัญญา  ไชยศรี 3/7 12 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
28 ด.ช.ธีรภัทร  ดวงมาลา 3/7 10 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
29 ด.ญ.นีรชา  ชาหนองหว้า 3/7 5 13/06/2014 2 5 1/2014 ลา
30 ด.ช.ชาญวิทย์  งามดี 3/7 49 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
31 ด.ช.ชุติพนธ์  พลนิกาย 3/7 48 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
32 ด.ช.พงไพร  วงษ์สวาสดิ์ 3/7 47 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
33 ด.ช.ปิยณัท  นวลชื่น 3/7 46 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
34 ด.ช.ปิยะพงษ์  เภิกภูเขียว 3/7 45 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
35 ด.ช.ศักดา  สาแจ้ง 3/7 44 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
36 ด.ช.สหัสวรรษ  คำภู 3/7 43 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
37 ด.ช.ฉัตรมงคล  รักขันแสง 3/7 34 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
38 ด.ช.ปิติชนม์  ศิริสุรักษ์ 3/7 27 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
39 ด.ญ.สุกัญญา  ไชยศรี 3/7 12 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
40 ด.ช.กษกร  วงศ์พนากร 3/7 2 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
41 ด.ญ.วิลาวัณย์  มุ่งเงิน 3/7 36 09/06/2014 4 5 1/2014 ลา
42 ด.ช.ฉัตรมงคล  รักขันแสง 3/7 34 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
43 ด.ช.ปิติชนม์  ศิริสุรักษ์ 3/7 27 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
44 ด.ญ.สุกัญญา  ไชยศรี 3/7 12 09/06/2014 4 5 1/2014 ราชการ
45 ด.ญ.วิลาวัณย์  มุ่งเงิน 3/7 36 09/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
พิมพ์