ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.ณัชญาดา  คงสามสี 3/6 45 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
2 ด.ญ.ชัชฎาภรณ์  เขียววรรณ 3/6 30 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
3 ด.ช.ศราวุฒิ  สุรินทะ 3/6 22 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
4 ด.ช.ธีระศักดิ์  บรรดาศักดิ์ 3/6 21 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
5 ด.ช.ศราวุฒิ  สุรินทะ 3/6 22 11/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
6 ด.ช.ธีระศักดิ์  บรรดาศักดิ์ 3/6 21 11/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
7 ด.ญ.พลอยไพริน  หาญสกล 3/6 16 11/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
8 ด.ช.ศราวุฒิ  สุรินทะ 3/6 22 22/05/2014 6 2 1/2014 ขาด
9 ด.ช.ธีระศักดิ์  บรรดาศักดิ์ 3/6 21 22/05/2014 6 2 1/2014 ขาด
10 ด.ญ.ณัชญาดา  คงสามสี 3/6 45 09/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
11 ด.ญ.ชัชฎาภรณ์  เขียววรรณ 3/6 30 09/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
12 ด.ช.ศราวุฒิ  สุรินทะ 3/6 22 09/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
13 ด.ช.ธีระศักดิ์  บรรดาศักดิ์ 3/6 21 09/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
14 ด.ญ.ชัชฎาภรณ์  เขียววรรณ 3/6 30 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
15 ด.ช.ศราวุฒิ  สุรินทะ 3/6 22 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
16 ด.ช.ธีระศักดิ์  บรรดาศักดิ์ 3/6 21 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
17 ด.ช.ศราวุฒิ  สุรินทะ 3/6 22 30/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
18 ด.ช.ธีระศักดิ์  บรรดาศักดิ์ 3/6 21 30/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
19 ด.ช.ศราวุฒิ  สุรินทะ 3/6 22 30/05/2014 6 2 1/2014 ขาด
20 ด.ช.ธีระศักดิ์  บรรดาศักดิ์ 3/6 21 30/05/2014 6 2 1/2014 ขาด
21 ด.ญ.ณัชญาดา  คงสามสี 3/6 45 28/05/2014 6 3 1/2014 ลา
22 ด.ช.ชญานนท์  หงษ์วิลัย 3/6 48 26/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
23 ด.ช.ราชัณ  เชิดชู 3/6 46 26/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
24 ด.ช.สหัสวรรษ  มณีวรรณ 3/6 25 26/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
25 ด.ช.ศราวุฒิ  สุรินทะ 3/6 22 26/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
26 ด.ช.ธีระศักดิ์  บรรดาศักดิ์ 3/6 21 26/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
27 ด.ช.จักรพงษ์  พันธุรัก 3/6 20 26/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
28 ด.ช.กฤษภูมิ  สีรัก 3/6 9 26/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
29 ด.ช.สุทธิพงษ์  เปลวเฟื่อง 3/6 7 26/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
30 ด.ญ.พุทธรักษา  ทุยเวียง 3/6 6 26/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
31 ด.ช.บารมี  มีชูนาค 3/6 4 26/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
พิมพ์