ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ธนพัฒน์  ศิริวิโรจน์ 3/3 49 17/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
2 ด.ญ.ชยาพร  กอแก้ว 3/3 21 17/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
3 ด.ช.เจษฎา  ลาภขุนทด 3/3 3 17/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
4 ด.ช.พงษ์ศักดิ์  ทาขุลี 3/3 6 06/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
5 ด.ช.อนุภาพ  สวงรัมย์ 3/3 32 30/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
6 ด.ช.ทศวรรษ  ทศดร 3/3 23 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
7 ด.ช.เจษฎา  ลาภขุนทด 3/3 3 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
8 ด.ช.พงษ์ศักดิ์  ทาขุลี 3/3 6 27/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
9 ด.ช.เจษฎา  ลาภขุนทด 3/3 3 27/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
10 ด.ช.จิรวัฒน์  จ่าสูงเนิน 3/3 22 22/05/2014 4 2 1/2014 ลา
11 ด.ช.เจษฎา  ลาภขุนทด 3/3 3 22/05/2014 4 2 1/2014 ขาด
พิมพ์