ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 18/07/2014 5 10 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
2 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 18/07/2014 4 10 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
3 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 27/06/2014 5 7 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
4 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 27/06/2014 4 7 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
5 ด.ญ.พัชรีพร  แสนขันธ์ 3/2 48 23/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
6 ด.ญ.พัชรีพร  แสนขันธ์ 3/2 48 23/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
7 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 20/06/2014 5 6 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
8 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 20/06/2014 4 6 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
9 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 13/06/2014 5 5 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
10 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 13/06/2014 4 5 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
11 ด.ญ.น้ำฝน  โพธิ์ชัย 3/2 50 13/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
12 ด.ญ.พัชรีพร  แสนขันธ์ 3/2 48 13/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
13 ด.ญ.จิรวดี  หอมแสง 3/2 40 13/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
14 ด.ญ.รัชณีกร  จำรัสภูมิ 3/2 20 13/06/2014 7 5 1/2014 ลา
15 ด.ญ.น้ำฝน  โพธิ์ชัย 3/2 50 12/06/2014 3 12 1/2014 ขาด
16 ด.ญ.พัชรีพร  แสนขันธ์ 3/2 48 12/06/2014 3 12 1/2014 ขาด
17 ด.ช.ฤทธิเดช  สอนคราม 3/2 30 12/06/2014 3 12 1/2014 ขาด
18 ด.ช.ธนภูมิ  วงศ์สง่า 3/2 26 12/06/2014 3 12 1/2014 ขาด
19 ด.ญ.สิริญาดา  ลิ้มสุวัฒน์ 3/2 25 12/06/2014 3 12 1/2014 ราชการ
20 ด.ญ.อมรรัตน์  แพนดี 3/2 5 12/06/2014 3 12 1/2014 ลา
21 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 06/06/2014 5 4 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
22 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 06/06/2014 4 4 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
23 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 30/05/2014 5 3 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
24 ด.ญ.วริศรา  กล้าพระจันทร์ 3/2 38 30/05/2014 4 3 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
25 ด.ญ.เปรมฤทัย  ทองล้น 3/2 22 28/05/2014 3 3 1/2014 ลา
พิมพ์