ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ณัฐวัฒน์  น้อยธง 3/10 47 26/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
2 ด.ช.ณัฐวัฒน์  น้อยธง 3/10 47 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
3 ด.ญ.เจษฎากร  ชาญเดช 3/10 43 19/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
4 ด.ญ.ศิรินันท์  ลูไธสง 3/10 33 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
5 ด.ญ.เจษฎากร  ชาญเดช 3/10 43 09/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
6 ด.ญ.ธิดา  ทีสุ่ม 3/10 32 09/06/2014 3 5 1/2014 ลา
7 ด.ญ.เจษฎากร  ชาญเดช 3/10 43 03/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
8 ด.ช.เกียรติศักดิ์  มหา 3/10 20 03/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
9 ด.ช.ภณ  นิราชวงศ์ 3/10 12 28/05/2014 1 3 1/2014 ลา
10 ด.ช.เกียรติศักดิ์  มหา 3/10 20 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
11 ด.ช.เกียรติศักดิ์  มหา 3/10 20 26/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์