ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ภาสกร  แสงจันทร์ 3/1 25 06/06/2014 4 4 1/2014 ลา
2 ด.ช.ภาสกร  แสงจันทร์ 3/1 25 06/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
3 ด.ช.ภาสกร  แสงจันทร์ 3/1 25 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
4 ด.ญ.เบญจมาภรณ์  ทนนาดี 3/1 28 27/05/2014 4 3 1/2014 ลา
พิมพ์