ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ชาญชัย  แดงบุดดา 2/9 46 06/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
2 ด.ญ.ชุติกร  บุราญศรี 2/9 5 06/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
3 ด.ช.ธีรภัทร  ชัยบุตร 2/9 22 27/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
4 ด.ญ.ชุติกร  บุราญศรี 2/9 5 27/05/2014 4 2 1/2014 ขาด
5 ด.ญ.ชุติกร  บุราญศรี 2/9 5 27/05/2014 7 2 1/2014 ขาด
พิมพ์