ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.นัฐฐินันท์  สวัสดิรักษ์ 2/8 41 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
2 ด.ช.นัฐฐินันท์  สวัสดิรักษ์ 2/8 41 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
3 ด.ช.เศรษญวิทย์  เขียวสอาด 2/8 50 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
4 ด.ช.เศรษญวิทย์  เขียวสอาด 2/8 50 30/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
5 ด.ญ.หัทยา  หงษ์เฮียง 2/8 1 29/05/2014 7 1 1/2014 ขาด
6 ด.ช.เศรษญวิทย์  เขียวสอาด 2/8 50 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
7 ด.ญ.อุไรวรรณ  สังข์ทอง 2/8 22 27/05/2014 1 3 1/2014 ลา
พิมพ์