ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.ธนพร  ป้องจันทร์ 2/7 14 06/06/2014 3 4 1/2014 ลา
2 ด.ช.นนทพัทธ์  จันเทา 2/7 36 26/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
พิมพ์