ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.พรนภัส  ครูหงษ์ 2/4 37 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
2 ด.ญ.อนีนา  คณาวัฒนวนิช 2/4 31 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
3 ด.ช.อัมรินทร์  เจริญสุข 2/4 20 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
4 ด.ญ.กัญญารัตน์  สวนชัง 2/4 19 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
5 ด.ช.อภิสิทธิ์  ถาวรฤทธิ์ 2/4 4 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
พิมพ์