ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ฐิติพงศ์  มาพัวะ 2/3 25 09/06/2014 5 5 1/2014 ลา
2 ด.ช.ฤทธิพร  จี่พิมาย 2/3 43 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
3 ด.ช.ธนวัฒน์  จันเทา 2/3 34 26/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
4 ด.ญ.อรนภา  ก้อนเพชร 2/3 1 26/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
5 ด.ญ.กมลลักษณ์  ผานาค 2/3 36 02/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
พิมพ์