ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายจักรพงษ์  คณะรัตน์ 6/9 6 18/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
2 นายกฤษณะ  รุ่งเจริญชัยพัฒนา 6/9 4 18/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
3 นายกฤษณะ  รุ่งเจริญชัยพัฒนา 6/9 4 17/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
4 นายจักรพงษ์  คณะรัตน์ 6/9 6 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
5 น.ส.จารุวรรณ  เตาะไธสง 6/9 41 04/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
6 น.ส.ขนิษฐา  ฉลองบุญ 6/9 31 04/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
7 นายจักรพงษ์  คณะรัตน์ 6/9 6 04/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
8 นายวันปิติ  จึงตระกูล 6/9 3 04/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
9 น.ส.ขนิษฐา  ฉลองบุญ 6/9 31 04/06/2014 1 4 1/2014 ราชการ
10 นายกฤษณะ  รุ่งเจริญชัยพัฒนา 6/9 4 04/06/2014 1 4 1/2014 ราชการ
พิมพ์