ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายจิรวัฒน์  เพชรตาด 6/8 3 30/06/2014 4 7 1/2014 ราชการ
2 นายวีระชน  วรวงษ์ 6/8 23 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
3 นายวินัย  พัวพัฒนพงศ์ 6/8 21 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
4 นายสิทธิชัย  ล้านบุญมี 6/8 18 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
5 น.ส.ปราณปริยา  ตลับเพชร 6/8 4 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
6 นายจิรวัฒน์  เพชรตาด 6/8 3 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
7 นายวุฒิชัย  อ้วนพรมมา 6/8 1 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
8 นายสหรัฐ  ยะโสธร 6/8 34 06/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
9 นายเอกราช  เตชะกำภู 6/8 45 05/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
10 นายสิทธิชัย  ล้านบุญมี 6/8 18 05/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
11 นายณัฐพล  สีดาเขียว 6/8 9 05/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
12 นายวินัย  พัวพัฒนพงศ์ 6/8 21 29/05/2014 4 3 1/2014 ราชการ
13 นายสิทธิชัย  ล้านบุญมี 6/8 18 29/05/2014 4 3 1/2014 ราชการ
14 น.ส.ปราณปริยา  ตลับเพชร 6/8 4 29/05/2014 4 3 1/2014 ราชการ
15 นายจิรวัฒน์  เพชรตาด 6/8 3 29/05/2014 4 3 1/2014 ราชการ
16 นายวุฒิชัย  อ้วนพรมมา 6/8 1 29/05/2014 4 3 1/2014 ราชการ
พิมพ์