ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายเชวง  เชวงโชติ 6/6 38 19/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
2 น.ส.นุชรัตน์  จันทเสนา 6/6 37 19/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
3 นายภคเชนทร์  บางขุนทด 6/6 19 19/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
4 นายธนกฤต  พุทสะท้าน 6/6 18 19/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
5 นายเชวง  เชวงโชติ 6/6 38 19/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
6 น.ส.นุชรัตน์  จันทเสนา 6/6 37 19/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
7 นายภคเชนทร์  บางขุนทด 6/6 19 19/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
8 นายธนกฤต  พุทสะท้าน 6/6 18 19/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
9 นายเชวง  เชวงโชติ 6/6 38 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
10 นายภคเชนทร์  บางขุนทด 6/6 19 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
11 นายธนกฤต  พุทสะท้าน 6/6 18 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
12 นายเชวง  เชวงโชติ 6/6 38 29/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
13 นายภคเชนทร์  บางขุนทด 6/6 19 29/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
14 นายธนกฤต  พุทสะท้าน 6/6 18 29/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
พิมพ์