ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 20/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
2 นายพงศกร  กันหาเรียง 6/4 14 20/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
3 นายวัชรพล  กันหาเรียง 6/4 3 20/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
4 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
5 น.ส.ช่อผกา  ฝาชัยภูมิ 6/4 17 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
6 นายพงศกร  กันหาเรียง 6/4 14 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
7 นายวัชรพล  กันหาเรียง 6/4 3 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
8 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 18/06/2014 7 6 1/2014 ราชการ
9 น.ส.ช่อผกา  ฝาชัยภูมิ 6/4 17 18/06/2014 7 6 1/2014 ราชการ
10 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
11 นายพงศกร  กันหาเรียง 6/4 14 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
12 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 30/05/2014 2 3 1/2014 ราชการ
13 นายพงศกร  กันหาเรียง 6/4 14 30/05/2014 2 3 1/2014 ราชการ
14 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 29/05/2014 7 3 1/2014 ราชการ
15 นายพงศกร  กันหาเรียง 6/4 14 29/05/2014 7 3 1/2014 ราชการ
16 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 27/05/2014 2 2 1/2014 ราชการ
17 นายพงศกร  กันหาเรียง 6/4 14 27/05/2014 2 2 1/2014 ราชการ
พิมพ์