ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายภูสิทธิ  โพธิ์นรินทร์ 6/3 31 04/07/2014 5 8 1/2014 ราชการ
2 นายศิริเวศ  ศรีสิทธิประภา 6/3 20 20/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
3 น.ส.ภาวิณี  เกิดคุ้ม 6/3 19 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
4 นายศิริเวศ  ศรีสิทธิประภา 6/3 20 19/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
5 นายกิตติพงษ์  คำนึง 6/3 45 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
6 นายมานะชัย  กัญญาโภค 6/3 44 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
7 นายสุรชาติ  วรรณโคตร 6/3 43 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
8 นายคมกฤษ  พรมจันทร์ 6/3 41 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
9 นายภานุวัฒน์  นาคูณ 6/3 40 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
10 นายธนกร  คำอาจ 6/3 35 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
11 นายภูสิทธิ  โพธิ์นรินทร์ 6/3 31 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
12 นายสุทธิศักดิ์  สุระเสน 6/3 28 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
13 นายภัทรเกียรติ  จิระสถิตย์ 6/3 7 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
14 นายกานต์ณพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์ 6/3 4 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
15 นายธนกร  คำอาจ 6/3 35 06/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
พิมพ์