ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายธีรวิทย์  แรกเรียน 6/2 37 17/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
2 นายปฏิภาณ  คำผาย 6/2 36 04/06/2014 1 4 1/2014 ราชการ
3 นายณัฐพล  เกษมาลา 6/2 29 04/06/2014 1 4 1/2014 ราชการ
4 นายวรพล  รังศิริรักษ์ 6/2 27 04/06/2014 1 4 1/2014 ราชการ
5 นายวงศธร  พุทธาศรี 6/2 24 04/06/2014 1 4 1/2014 ราชการ
6 นายปฏิภาณ  คำผาย 6/2 36 30/05/2014 5 3 1/2014 ราชการ
7 นายณัฐพล  เกษมาลา 6/2 29 30/05/2014 5 3 1/2014 ราชการ
8 นายวรพล  รังศิริรักษ์ 6/2 27 30/05/2014 5 3 1/2014 ราชการ
9 นายปฏิภาณ  คำผาย 6/2 36 28/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
10 นายณัฐพล  เกษมาลา 6/2 29 28/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
11 นายวรพล  รังศิริรักษ์ 6/2 27 28/05/2014 6 3 1/2014 ราชการ
พิมพ์