ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายชนทัช  อรรถาเศรษฐ์ 6/14 14 19/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
2 นายพิชยากรณ์  สุขคำ 6/14 22 29/05/2014 5 3 1/2014 ราชการ
พิมพ์