ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายรัชชานนท์  ประเสริฐทรัพย์ 6/11 27 19/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
2 นายศราวุฒิ  ทรัพย์สม 6/11 19 19/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
3 น.ส.ผุสชา  จันทะวงษ์ 6/11 1 19/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
พิมพ์