ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายจักรินทร์วัชร์  เจนรังสรรค์ 6/1 42 04/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
2 น.ส.คณิติน  คลังชำนาญ 6/1 39 04/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
3 น.ส.กนกวรรณ  ประจำม่วง 6/1 13 04/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
4 น.ส.ฐิติรัตน์  นพแก้ว 6/1 10 04/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
5 น.ส.ธัญชนกพร  สุวรรณสิงห์ 6/1 3 04/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
พิมพ์